Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden XXclusive Sports

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer: 32146779

 

Xxclusive Sports

Op het gebruik van xxclusivesports.com en de daarop aangeboden artikelen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Lees de voorwaarden aandachtig door voordat u gebruik maakt van xxclusivesports.com en de daarop aangeboden artikelen. Door gebruik te maken van xxclusivesports.com en de artikelen aanvaardt u deze algemene voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven. Mocht u niet met deze voorwaarden kunnen instemmen, dan kunt u geen gebruik maken van xxclusivesports.com en de daarop aangeboden artikelen. 

 

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke handelingsbekwame meerderjarige persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf of de natuurlijke handelingsbekwame meerderjarige persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf vanuit rechtsgeldige vertegenwoordiging en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
6. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Ondernemer:                                         XXclusive Sports
Handelend onder de naam/namen:       www.XXclusivesports.com, XXclusive Sports & XXclusive Hockey

Postadres:                                            Postbus 1276, 3890 BB    ZEEWOLDE

Vestigingsadres:                                  Egelantier 19, 3892 CR  ZEEWOLDE

Telefoonnummer:                                  036 844 33 67, 061 946 47 67, 061 946 47 68

Bereikbaarheid:                                     maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9:30 uur - 19:30 uur, zaterdag van 10.00-14.00 en op zondag van 11.30 – 13.30 uur

E-mailadres:                                           info@XXclusivesports.com   

KvK-nummer:                                        32146779 (Kamer van Koophandel Gooi, Eem- en Flevoland)
BTW-identificatienummer:                     NL8204.33.627.B.01


Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk per e-mail worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a. de prijs inclusief belastingen;
b. de eventuele kosten van aflevering;
c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;
e. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
f. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
g. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
h. indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
i. de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
j. de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
k. de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
l. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het email- en of postadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding betreffende het uitgesloten zijn van het herroepingrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - herroepingrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 8 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Hockeysticks zijn uitgesloten van het herroepingrecht, aangezien deze op maat voor u vervaardigd zijn.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Uitzondering van bovenstaande is de retourbetaling van de reeds gemaakte verzendkosten van verzendingen buiten de landgrenzen van Nederland. De gemaakte verzendkosten in deze kunnen niet retour gevraagd worden door de consument; enkel de aanschafwaarde van het/de artikel(en)
3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht in overeenstemming met specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer tegen de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Indien de bestelling van de consument een hockeystick betreft, wordt de vervaardiging op maat van die hockeystick door de ondernemer bij verzamelorder aan de fabrikant opgedragen. Dergelijke verzamelorders worden geplaatst twee keer per maand, namelijk op de 15e en de laatste dag van de maand. Alle overige artikelen worden tevens in de verzamelorder meegenomen. De verwachte levertijd bedraagt 60 dagen vanaf verzending van de verzamelorder naar de fabrikant. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. De ondernemer zal afwijkende informatie omtrent levertijden terstond aan de consument melden. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de consument geen recht op ontbinding van de overeenkomst van koop, tenzij er sprake is van meer dan 30 dagen overschrijding van de verwachte levertijd.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 - Betaling
1. Bij de verkoop van producten aan consumenten wordt een vooruitbetaling van 100% van de verkoopwaarde bedongen. De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 14 - Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3.1 In geval van  problemen met het oproepen of bestellen van een artikel, kan de consument dit melden door een e-mail te sturen naar support@xxclusivesports.com. De ondernemer zal trachten de problemen zo spoedig mogelijk te verhelpen in overleg met de consument

3.2 In geval van  problemen met of klachten over een artikel,  kan de consument de ondernemer daarvan op de hoogte stellen door een e-mail onder vermelding van naam, telefoonnummer en een beschrijving van het probleem of de klacht te sturen naar service@xxclusivesports.com. De ondernemer zal dan binnen 14 werkdagen contact met de consument opnemen.

3.3 ondernemer is steeds zeer belangstellend naar wensen of opmerkingen van de consument over de website en de daarop aangeboden artikelen, waartoe de consument zijn berichten kan zenden aan idea@xxclusivesports.com


Artikel 15 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 - Garantie
1.  De garantietermijn op producten bedraagt 2 maanden.

Zonder factuur als bewijs van de aankoopdatum worden klachten niet in behandeling genomen.

Op stickbreuken is alleen garantie van toepassing als er sprake is van een fabricagefout.

De garantie op hockeysticks vervalt indien:

De stick niet is onderhouden.

Defecten ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik of natuurlijke slijtage (breuk tegen de slagrichting in wordt als verkeerd gebruik aangemerkt).

De haak afgesleten is door gebruik op kunstgras of overige natuurlijke slijtage.

Slijtage of breuk is ontstaan na uitvoering van de “Argentijnse fore- en/of backhandslag” tenzij uitdrukkelijk anders op de stick vermeld is.

 

Artikel 17. Niet toegestane handelingen
1. Het is niet toegestaan artikelen te verkopen aan derden of aan te wenden voor andere doeleinden dan voor eigen gebruik.
2. Het is niet toegestaan deze website op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden.
3. Het is niet toegestaan de werking van deze website te ondermijnen, met inbegrip van hacking, verspreiding van virussen of spamming.
4. Het is niet toegestaan deze website evenals artikelen te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden, met inbegrip van het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de website, evenals op de merkgeregistreerde naam.
5. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling als bovenomschreven wordt geregistreerd en leidt ertoe dat de toegang tot de website en de artikelen wordt geweigerd. 

 

Artikel 18.  Reclames en aansprakelijkheid
1. Xxclusive Sports BV geeft geen garanties over de inhoud en werking van deze website en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken in deze website, problemen met het oproepen en bestellen van artikelen of voor schade door het gebruik, dan wel niet kunnen gebruiken, van deze website en de daarop aangeboden artikelen.
2. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Xxclusive Sports BV of personen waarvoor zij wettelijk aansprakelijk is en deze aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot vergoeding van directe schade aan personen of zaken, met uitzondering van gegevensverlies.

 

Artikel 19. Wijziging algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Indien de consument na het ingaan van de wijzigingen de website en/of de artikelen blijft gebruiken, dan aanvaardt hij daarmee de gewijzigde algemene voorwaarden.

Retourbeleid / Herroepingsrecht

Retourbeleid - Herroepingsrecht

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

- Aan XXclusive Sports BV

         Postbus 1276

         3890 BB ZEEWOLDE

         Tel. O36-8443367

         info@xxclusivesports.com

 

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

 

- Besteld op………………………………/Ontvangen op……………………………

 

- Naam/Namen consument(en)     …………………………………….

 

- Adres consument(en)       ………………………………………………….

                                        ………………………………………………….

 

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

……………………………………………………………………….

 

- Datum………………………………………………………….

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

 

 

 


 Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons

XXclusive Sports BV

                Postbus 1276

                3890 BB ZEEWOLDE

                Tel. O36-8443367

                info@xxclusivesports.com

via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.